MenuMenuKoszykKoszyk|szt.   |
plen

Polityka cookies

Poniższy regulamin określa zasady użytkowania oraz politykę prywatności serwisu internetowego Zakotani - dalej zwana WŁAŚCICIEL SERWISU.

Prawa autorskie - Zastrzega się wszelkie prawa do zawartości niniejszego serwisu internetowego, zwanego dalej SERWISEM. Użytkownik korzystający z SERWISU ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów SERWISU pod warunkiem, iż tym samym nie narusza praw autorskich oraz praw do rejestracji znaków należących do właściciela SERWISU. Jednocześnie zastrzega się, że żadna część SERWISU nie może być kopiowana i wykorzystywana w celach komercyjnych i marketingowych, transmitowana elektronicznie lub modyfikowana w inny sposób, linkowana i wykorzystywana bez uprzedniej zgody właściciela SERWISU. Gromadzenie danych osobowych - Niniejszy SERWIS nie służy gromadzeniu danych, które mogłyby stanowić dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. 2002 Nr 101, Poz. 926 z późn. zm.). WŁAŚCICIEL SERWISU oświadcza, iż respektując prawo do prywatności nie gromadzi danych osobowych uzyskanych drogą rejestracji Użytkowników, pozwalających na identyfikację Użytkownika. Gromadzenie i wykorzystywanie danych o użytkownikach - SERWIS gromadzi dane o użytkownikach za pomocą: adresów IP i plików cookies. Pozyskane w ten sposób dane służą: diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego serwera, poprawnemu funkcjonowaniu strony, analizie naruszeń bezpieczeństwa, dostarczaniu użytkownikom zawartość najbardziej odpowiadającej ich zainteresowaniom, modułom wtyczek społecznościowych zamieszczonych na stronie (tj. Facebook, Instagram, etc.), celów statystycznych. Odnośniki do serwisów zewnętrznych - WŁAŚCICIEL SERWISU nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, treść lub dostępność informacji na stronach docelowych, do których prowadzą odnośniki zamieszczone w SERWISIE. 

Postanowienia końcowe: Korzystanie z SERWISU i jego zasobów jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w powyższym Regulaminie użytkowania i polityce prywatności SERWISU. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w powyższym SERWISIE. Właściciel SERWISU zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Z uwagi na powyższe firma ZAKOTANI , informuje Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ZAKOTANI Agnieszka Szara-Wierzchowska, ul. Palmowa 15D/16 04-684 Warszawa, NIP 7962128994

2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Palmowa 15D/16 04-684 Warszawa lub e-mail: info@zakotani.eu;

3. Inspektor ochrony danych w Zakotani nie został wyznaczony;

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na wzajemnych operacjach handlowych, realizacji zawartej umowy, koordynacji działań handlowych, oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz wiedzy w przedmiocie prowadzonej działalności, wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (np. wystawienia faktury) ;

6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;

7. Wszystkie dane osobowe znajdujące się w wersji elektronicznej w sklepie internetowym www.sklep.artofis.pl są przechowywane tylko na czas realizacji zamówień, po ich zrealizowaniu zamówienia są zamykane i dane osobowe trwale kasowane z naszej bazy.

8. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);

9. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;

11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem info@zakotani.eu lub kontakt pisemny: ul. Palmowa 15D/16 04-684 Warszawa

 

Menu KotyMenu Psy

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i zapisuje je na Twoim urządzeniu. Pozostając na stronie akceptujesz taki stan rzeczy.

akceptuję czytaj więcej