MenuMenuKoszykKoszyk|szt.   |
plen

Reklamacje i zwroty

  1. 1. INFORMACJA DLA KONSUMENTA O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ


Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Zakotani w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie mogą Państwo przesłać:
pisemnie na adres:
ZAKOTANI Agnieszka Szara-Wierzchowska, 04-684 Warszawa ul. Palmowa 15D / 16

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@zakotani.eu

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w dalszej części niniejszego regulaminu. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo rzecz, to proszę odesłać lub przekazać ją nam na adres: ZAKOTANI Agnieszka Szara-Wierzchowska ul. Palmowa 15D/16, 04-684 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

2. ZASADY PRZYJMOWANIA REKLAMACJI ZGŁASZANYCH PRZY SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ W PUNKTACH SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ZAKOTANI Agnieszka Szara-Wierzchowska? (B2C)

 

2.1. Sprzedawca jest zobowiązany przyjąć i rozpatrzyć reklamację dotyczącą wyrobu jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki :
- reklamacja została zgłoszona na piśmie lub ustnie ( wtedy przyjmujący wypełnia „Zgłoszenie reklamacyjne” ) w punkcie sprzedaży reklamowanego towaru,
- do reklamacji został załączony dowód zakupu,
- został dostarczony reklamowany towar.
2.2 W przypadku gdy sprzedawca nie załatwia reklamacji natychmiast, jest zobowiązany potwierdzić jej przyjęcie na piśmie i poinformować klienta o sposobie jej załatwienia.
2.3 Reklamowany towar winien być bezzwłocznie przesłany przez przyjmującego do producenta w celu sprawdzenia zasadności reklamacji. Wraz z towarem winien być wysłany dowód zakupu i protokół reklamacyjny oraz „Zgłoszenie reklamacyjne” klienta. Wzór formularza reklamacyjnego dostępny poniżej.
2.4 Sprzedawca nie może odmówić przyjęcia towaru z wyjątkiem gdy:
- reklamacja nie spełnia wymogów staranności.
2.5 Klient, który stwierdził, że zakupiony towar posiada wady fizyczne może, zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami przewidzianymi w Ustawie z 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, żądać:
- odstąpienia od umowy, o ile wada jest istotna ( zwrot );
- obniżenia ceny (zwrot);
- usunięcia wady (naprawa);
- wymiany towaru. Do wymiany towaru może być użyty przez sprzedawcę wyłącznie towar wolny od wad - fabrycznie nowy.

2.6 Jeżeli kupujący (konsument) zażądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady albo obniżenia ceny, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że uznał to za zasadne.
2.7 Sprzedawca załatwia reklamację najpóźniej w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia, chyba że klient wyraził na piśmie zgodę na przedłużenie terminu.
2.8. Jeżeli klient nie dostarczył reklamowanego towaru wraz z reklamacją – termin załatwienia reklamacji liczy się od dnia dostarczenia reklamowanego towaru.
2.9. W razie nieuwzględnienia reklamacji, sprzedawca jest zobowiązany zawiadomić o tym pisemnie klienta z podaniem przyczyny, oraz zwrócić mu dostarczony wraz z reklamacją towar.
2.10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.
2.11. Kupujący jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca wydania.
2.12. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący zobowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
2.13. Koszt wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca.
2.14. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
2.15. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

 

Menu KotyMenu Psy

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i zapisuje je na Twoim urządzeniu. Pozostając na stronie akceptujesz taki stan rzeczy.

akceptuję czytaj więcej